Colour Size
dark blue denim varied 34
dark blue denim varied 36
dark blue denim varied 38
dark blue denim varied 40